महामंडळांतर्गत पूर्ण-झालेल्या योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

० ते १०० हे.

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभाग
कारंजे पक्का बंधारा वाडा  पालघर  १५६.८९  ८०  ७९०  सूर्यानगर
हमरापूर पक्का बंधारा वाडा  पालघर  १८६.४७  ९५  ८८६  सूर्यानगर
जिते कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा महाड  रायगड  ११.९३  पिण्यासाठी योजना  ३०  माणगांव
रातवड साठवण तलाव माणगांव  रायगड  १००.२६  २३  १४८  कोलाड
रातवड मेढाण पाझर तलाव माणगांव  रायगड  ८२.०२  २१  १४६  कोलाड
साई साठवण तलाव माणगांव  रायगड  ७०१.९९  ९२  ८५६  कोलाड
निडी (नागोठणे) कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा रोहा  रायगड  ५५.३१  २९  १५०  कोलाड
जामगे भवरा खेड  रत्नागिरी  ८७.२१  २०  १३२  दापोली
तळवली गुहागर  रत्नागिरी  ११८.७८  ६०  २६०  चिपळूण
१० पेंडूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा मालवण  सिंधुदुर्ग  ९८. ७४  ९२  ५८०  आंबडपाल

 

१०१ ते २५० हे.

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभाग
नानिवडे महाजनवाडी वैभववाडी  सिंधुदुर्ग  ४९५. ५२  १४०  १८२७  फोंडाघाट
किर्लोस कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा मालवण  सिंधुदुर्ग  १३८.८७  १७९  ५२६  आंबडपाल