महामंडळांतर्गत भविष्य कालीन योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभागाचे नाव
दहिवली लघु पाटबंधारे योजना शहापूर ठाणे २०२८.३८ १७० १९२६ शहापूर
शेणवा शहापूर ठाणे १०४४.२५ २०० २६९२ शहापूर
डेंगाची मेट साठवण तलाव जव्हार पालघर २४१.८६ २८ ४०८ सुर्यानगर
सावरखांड वाडा पालघर ३५.६२ १९८ २१५६ सुर्यानगर
बिलघर वाडा पालघर ४५.९८ १४२ १७७५ सुर्यानगर
कळंबे वाडा पालघर ३०.६३ १७० १५६१ सुर्यानगर
परळी वाडा पालघर ३१.४८ १३३ १७७५ सुर्यानगर
मेंढी लघु पाटबंधारे योजना जव्हार पालघर ५२.९४ १०३ १६१४ सुर्यानगर
पाचरुखपाडा लघु पाटबंधारे योजना वसई पालघर ७९.४३ २३३ ३३८१ सुर्यानगर
१० वाशाळा लघु पाटबंधारे योजना मोखाडा पालघर ९४१.१९ १४० २६०४ सुर्यानगर
११ आडोशी मोखाडा पालघर ६०.५६ १२१ १७२७ सुर्यानगर
१२ विष्णूपूर पालघर पालघर १०५.९३ १३४ १८३४ पालघर
१३ वेळगाव पालघर पालघर ५८.३५ १४४ २१०८ पालघर
१४ आंबेघर लघु पाटबंधारे योजना डहाणू पालघर ५३.७३ २२१ २९७२ पालघर
१५ वासलीपाडा तलासरी पालघर ४३.८५ १२१ पालघर
१६ हरवित कडगांव सा. त. श्रीवर्धन रायगड ३४३०.७७ १७० ५७८३ माणगांव
१७ काणघर लेप लघु पाटबंधारे योजना म्हसळा रायगड २२९०.९४ २२४ ३१२० माणगांव
१८ वाघोली (मलई) लघु पाटबंधारे योजना महाड रायगड २४१५.६४ २०४ ३२६० माणगांव
१९ दासगांव लघु पाटबंधारे योजना महाड रायगड २६०५.३२ २२० ३९७३ माणगांव
२० वीर लघु पाटबंधारे योजना महाड रायगड १२८.२७ १३१ ३०६२ माणगांव
२१ मांडले महाड रायगड १३९ माणगांव
२२ म्हाळुंगे(चांभारगणी) महाड रायगड १०५ माणगांव
२३ तारा लघु पाटबंधारे योजना पनवेल रायगड २७.२३ २०२ २९२२ कर्जत
२४ मोहिल लघु पाटबंधारे योजना पेण रायगड ३२.०८ १४६ १८७१ कर्जत
२५ वरप लघु पाटबंधारे योजना पेण रायगड २७.३० १४० ४०७८ कर्जत
२६ बलवली लघु पाटबंधारे योजना पेण रायगड ३८.४५ १११ २७७० कर्जत
२७ फणसवाडी लघु पाटबंधारे योजना सुधागड रायगड ८१.०० १७३ २३०४ कर्जत
२८ भैरव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा सुधागड रायगड ८३.६९ १०५ ८३४ कर्जत
२९ मिळगांव खालापूर रायगड कर्जत
३० मिराणी, मिरकुटवाडी खालापूर रायगड कर्जत
३१ बेलाचीवाडी कर्जत रायगड कर्जत
३२ वारे कर्जत रायगड कर्जत
३३ नांदगाव कर्जत रायगड कर्जत
३४ बोरघर लघु पाटबंधारे योजना पोलादपूर रायगड ४०.१३ १०२ १०५९ माणगांव
३५ तुर्भेखोंडा पोलादपूर रायगड ११७ माणगांव
३६ गौळेगणी पैठण लघु पाटबंधारे योजना पोलादपूर रायगड ३१७०.७१ १७३ ४५७३ माणगांव
३७ घोटवळ खोंडा साठवण तलाव माणगांव रायगड  – माणगांव
३८ निळज साठवण तलाव माणगांव रायगड  – माणगांव
३९ कुसगांव लघु पाटबंधारे योजना महाड रायगड २९.८४ १२४ २६८९ कोलाड
४० राबगांव लघु पाटबंधारे योजना सुधागड रायगड ३१.१३ १०८ २४७६ कोलाड
४१ मठवली लघु पाटबंधारे योजना माणगांव रायगड ५१.०९ १९२ २५०७ कोलाड
४२ खांडपोली लघु पाटबंधारे योजना माणगांव रायगड २६६४.६५ २२५ ३६५० कोलाड
४३ माणगांव (भादाव) कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा माणगांव रायगड १७६.६९ १०५ ८४२ कोलाड
४४ चरई साठवण तलाव तळा रायगड कोलाड
४५ तळ्सर चिपळूण रत्नागिरी  –
४६ नांदिवसे चिपळूण रत्नागिरी
४७ स्वयंदेव चिपळूण रत्नागिरी
४८ रेहळ भागाडी चिपळूण रत्नागिरी
४९ ओवळी चिपळूण रत्नागिरी
५० पेढांबे चिपळूण रत्नागिरी १३९
५१ शिरगाव (वेताळ्वाडी) चिपळूण रत्नागिरी १८४५.०० १९०
५२ कडेवाडी लांजा रत्नागिरी २७८८.४१ १९२
५३ पेंडखळे राजापूर रत्नागिरी
५४ देवळे संगमेश्वर रत्नागिरी
५५ कोंडगाव संगमेश्वर रत्नागिरी ८२६.९८ ११३ ११७९
५६ करंजाळी दापोली रत्नागिरी
५७ कुडावळे दापोली रत्नागिरी
५८ सातेरी तर्फ दापोली रत्नागिरी १४५
५९ शेजवली राजापूर रत्नागिरी
६० कोतापूर राजापूर रत्नागिरी १५४
६१ मुसाड खेड रत्नागिरी ११९५.०० १०४ १५७६
६२ आंबवली खेड रत्नागिरी  –
६३ काडवली खेड रत्नागिरी  –
६४ पोसरे खेड रत्नागिरी १५७  –
६५ गुणदे खेड रत्नागिरी २०६  –
६६ फाणसगाव देवगड सिंधुदुर्ग  –
६७ भट्टीवाडी कणकवली सिंधुदुर्ग  –
६८ हडकुळ खुर्द (मोहोळवाडी) कणकवली सिंधुदुर्ग  –
६९ कुंभवडे लघु पाटबंधारे योजना कणकवली सिंधुदुर्ग २९८३.९० २४९ ४०३५  –
७० करंजे लघु पाटबंधारे योजना कणकवली सिंधुदुर्ग २८५६.१२ २०० २४७९  –
७१ नावळे लघु पाटबंधारे योजना वैभववाडी सिंधुदुर्ग १५५०.४५ १६५ २०९६  –
७२ सडूरे लघु पाटबंधारे योजना वैभववाडी सिंधुदुर्ग ३२०१.६५ २२६ ४३१६  –
७३ दिंडवणे लघु पाटबंधारे योजना वैभववाडी सिंधुदुर्ग ३३९१.५५ २४८ ४५७८  –
७४ पावणादेवी लघु पाटबंधारे योजना कणकवली सिंधुदुर्ग १४८४.५० १३२ २०२१  –
७५ सावडाव-२ लघु पाटबंधारे योजना कणकवली सिंधुदुर्ग २७७३.१२ २४८ ३७४४  –
७६ राजेवाडी नाटळ लघु पाटबंधारे योजना कणकवली सिंधुदुर्ग १८३३.९३ १७५ २४८०  –
७७ घोटगे लघु पाटबंधारे योजना कुडाळ सिंधुदुर्ग २०२९.३८ २१२ २७३९  –
७८ भडगांव लघु पाटबंधारे योजना कुडाळ सिंधुदुर्ग १६८१.५१ १३० २२७५  –
७९ श्रावण मालवण सिंधुदुर्ग १०९८.८३ १०३ १४६५  –