महामंडळांतर्गत प्रगतीपथावरील योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

० ते १०० हे.

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभागाचे नाव
अंधारी पक्का बंधारा विक्रमगड पालघर ५९.६१ ३६ ३५१
काकल साठवण तलाव माणगांव रायगड ४९१.१३ ८४ ९५७
तांबेडी संगमेश्वर रत्नागिरी ८७.४५ ३८ २२५ चिपळूण
अत्रवली संगमेश्वर रत्नागिरी ५८.२७ ३२ १८७ चिपळूण
शिंदे आंबेरी संगमेश्वर रत्नागिरी ४८.८४ ३३ १९७ चिपळूण
खडी ओझरे संगमेश्वर रत्नागिरी ६५.४८ ३३ २०९ चिपळूण
मेघी गावकरवाडी संगमेश्वर रत्नागिरी ६५.१६ ३७ २२० चिपळूण
देवरुख परशुरामवाडी संगमेश्वर रत्नागिरी ६९.९२ ४८ २८४ चिपळूण
माजगाव सावंतवाडी सिंधुदुर्ग ७३२.२३ ८० ८६४ आंबडपाल

 

१०१ ते २०५ हे.

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभागाचे नाव
कुंदनपाडा शहापूर ठाणे ४२६.१० १०२ १५५७ शहापूर
गोकुळगांव शहापूर ठाणे २६४.०० १६० ११४४ शहापूर
सोनावाळे मुरबाड ठाणे १३५८.९० ११६ २०२१ शहापूर
घोरले मुरबाड ठाणे ९४७.५३ १०३ १५०१ शहापूर
हिरेघर मुरबाड ठाणे ८०९.९२ १०५ १३५० शहापूर
पेंढरी मुरबाड ठाणे ११२९.०९ १६१ २२४२ शहापूर
नारिवली मुरबाड ठाणे ३९५.८६ १२० १९५४ शहापूर
मानेखिंड शहापूर ठाणे ७६१.२२ १६० २०९१ शहापूर
भुवन मुरबाड ठाणे १०९१.३६ ११९ १८७६ बदलापूर
१० वैशाखरे मुरबाड ठाणे १३६८.३३ १४६ २१७२ बदलापूर
११ यावे अंबरनाथ ठाणे १२२५.८९ १३९ २२३४ बदलापूर
१२ असनोली अंबरनाथ ठाणे ११२४.०९ १०५ १५१३ बदलापूर
१३ अंताड कल्याण ठाणे १४८३.४६ १५३ २२३२ बदलापूर
१४ सायदे मोखाडा पालघर ९१०.०५ ११४ १९२४ सुर्यानगर
१५ शेंडयाची मेट मोखाडा पालघर ३७७.०० ११४ १६१० सुर्यानगर
१६ वाळवंडे जव्हार पालघर १५३९.८६ २४१ ३१६ सुर्यानगर
१७ देवळे लघु पाटबंधारे पोलादपूर रायगड ५३६.९९ १०१ १२३३ माणगाव
१८ विन्हेरे लघु पाटबंधारे महाड रायगड ७१५.५६ १३२ १८८१ माणगांव
१९ किनेश्वरवाडी लघु पाटबंधारे योजना पोलादपूर रायगड ७६४.५१ १२८ १६८० माणगांव
२० कोंढवी साठवण तलाव पोलादपूर रायगड १३५६.९० १४६ २३०१ माणगांव
२१ नागलोली साठवण तलाव श्रीवर्धन रायगड ६३५.७२ १०५ १०९० माणगांव
२२ किंजलोळी पाझर तलाव महाड रायगड १९९.८६ ११६ ७१४ कोलाड
२३ तळातळेगांव लघु पाटबंधारे तळा रायगड १७७९.८९ १३० २१४० कोलाड
२४ तांबडी लघु पाटबंधारे रोहा रायगड ९९९.४३ ११४ १४१५ कोलाड
२५ बारपे लघु पाटबंधारे तळा रायगड ७२९२.९७ २४६ २१४० कोलाड
२६ डोंगरोली (मोर्बा) साठवण तलाव माणगांव रायगड ९६६.५७ १०९ ९५२ कोलाड
२७ वांदेली लघु पाटबंधारे मुरुड रायगड ९७३.५७ ११५ १३९८ कोलाड
२८ लोहारखोंडा लघु पाझर तलाव पोलादपूर रायगड १२०८.८६ १३० १७३६ कोलाड
२९ कोतवाल लघु पाझर तलाव पोलादपूर रायगड ११६४.८८ १०५ १८८७ कोलाड
३० मोर्डे संगमेश्वर रत्नागिरी ५६१.८४ १४० २०९१ चिपळूण
३१ सोनारवाडी संगमेश्वर रत्नागिरी ८०२.९५ ११० २८२७ चिपळूण
३२ माखजन संगमेश्वर रत्नागिरी ५८१.४३ १५० २५३८ चिपळूण
३३ फुरूस (चव्हाणवाडी) चिपळूण रत्नागिरी १२२२.१३ २१० ३११७ चिपळूण
३४ कोसबी चिपळूण रत्नागिरी ८७२.७५ ११६ १२७८ चिपळूण
३५ फुरूस (कदमवाडी) चिपळूण रत्नागिरी ९९२.४९ १२६ १३७२ चिपळूण
३६ इंद्रवटी लांजा रत्नागिरी २८८०.४० १०२ २०७३ लांजा
३७ कुवा लांजा रत्नागिरी १२२८.०६ १२६ १६६५ लांजा
३८ हर्दखळे लांजा रत्नागिरी ४७२.८० १५० २०५३ लांजा
३९ कोंडगे लांजा रत्नागिरी ३५७८.९५ १६४ २४१२ लांजा
४० आरगाव लांजा रत्नागिरी ३७५६.६७ १८० २५३० लांजा
४१ गोळ्वशी लांजा रत्नागिरी ६९८.६८ १०८ १६८९ लांजा
४२ कुरुंग लांजा रत्नागिरी १४७८.३० १४० २१२४ लांजा
४३ परुळे राजापूर रत्नागिरी १०५३.८१ १४७ २०६० लांजा
४४ कोंडवाडी राजापूर रत्नागिरी १३५०.१७ १४० २३३० लांजा
४५ वाटूळ राजापूर रत्नागिरी १४५३.६० १७८ २९९० लांजा
४६ जडयारवाडी राजापूर रत्नागिरी ३५१४.२७ १२० २२५६ लांजा
४७ शिवणे राजापूर रत्नागिरी २१५८.६५ २२८ ३११७ लांजा
४८ खानु रत्नागिरी रत्नागिरी १२९९.२३ १०७ ९२७ लांजा
४९ चिंचाळी लघु पाटबंधारे मंडणगड रत्नागिरी ११५९.४९ १३७ २१४० दापोली
५० तिवरे चिपळूण रत्नागिरी १४१७.०२ १७४ २४५२ दापोली
५१ रेवली साठवण तलाव दापोली रत्नागिरी ९३१.७० १६० ३२४८ दापोली
५२ जामगे विसापूर लघु पाटबंधारे दापोली रत्नागिरी १५२१.७१ १९० ४२०० दापोली
५३ पावनल साठवण तलाव दापोली रत्नागिरी ७१३.८७ १४३ ३०६० दापोली
५४ कासई कावळे लघु पाटबंधारे खेड रत्नागिरी २४९६.३५ १६८ ३७४५ दापोली
५५ वावे खेड रत्नागिरी ११३६.५३ १०२ १४२६ दापोली
५६ कुरवळ लघु पाटबंधारे खेड रत्नागिरी १९५८.५९ १४२ २७१२ दापोली
५७ संगलट खेड रत्नागिरी ५९५.०६ २०० ४००० दापोली
५८ कादिवली दापोली रत्नागिरी १३४४.०३ १६० ३३४२ दापोली
५९ देवके दापोली रत्नागिरी ४९०.६६ १३६ १७६७ दापोली
६० जानवली कणकवली सिंधुदुर्ग ६५६.०६ १२४ २५४१ फोंडाघाट
६१ सावडाव कणकवली सिंधुदुर्ग १९७६.६९ १७८ २४६० फोंडाघाट
६२ कोकिसरे वैभववाडी सिंधुदुर्ग ५३६.४० १३८ १८४५ फोंडाघाट
६३ नानिवडे वाडेकरवाडी वैभववाडी सिंधुदुर्ग ९९३.८० १२६ १७९२ फोंडाघाट
६४ करूळ जामदारवाडी वैभववाडी सिंधुदुर्ग १२५८.९९ १२९ १७२९ फोंडाघाट
६५ डोना (धनगरवाडी) वैभववाडी सिंधुदुर्ग ३३६२.१५ १५३ १६३२ फोंडाघाट
६६ ऐनारी वैभववाडी सिंधुदुर्ग ५५६५.८९ २३८ ३७०० फोंडाघाट
६७ कुंभवडे वैभववाडी सिंधुदुर्ग ५६८५.०२ २२४ ३६५० फोंडाघाट
६८ वर्दे कुडाळ सिंधुदुर्ग १२४४.८७ १२० १५८५ आंबडपाल
६९ विलवडे सावंतवाडी सिंधुदुर्ग १९६.४० १२९ १६३० आंबडपाल
७० ओवळीये सावंतवाडी सिंधुदुर्ग ५३८९.७२ १९७ ३०१५ आंबडपाल