शासनांतर्गत पूर्ण झालेल्या योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

० ते १०० हे.

 अ.क्र.  योजनेचे नाव व प्रकार  तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
स.घ.मी.
उपविभाग
निरंक

 

१०१ ते २५० हे.

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
स.घ.मी.
उपविभाग
 १ दहिवली कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा  कल्याण  ठाणे  १७०.२४  १७३  २२४५  शहापूर
 २ अस्वली लघु पाटबंधारे योजना डहाणू  पालघर  ४६२.५९  १४२  २०८३  पालघर
 ३  कारवेल  लघु पाटबंधारे योजना  पालघर  पालघर  ५१२.५५  २२२  २८३०  पालघर
 ४ खडकोली कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा  पालघर  पालघर  १७९.६६ ११२  १६४१  पालघर
 ५  तुळशी  मंडणगड   रत्नागिरी  २८९.४२  १०१  १९६७  दापोली
 ६  शेल्डी  खेड  रत्नागिरी  ४७३.९७  १३४  १८०७  दापोली
 गोपाळवाडी  राजापूर  रत्नागिरी  ३२०.६२  ११३  १७०६  लांजा
 ८  कशेळी  राजापूर  रत्नागिरी  ५३०.३९   १५७  २२६७  लांजा