संदर्भ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल. पा. )
उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग
उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग (ल. पा. ),
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
अ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कळवा-ठाणे
१. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग,पालघर
२. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, शहापूर
३. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, बदलापूर
४. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, कर्जत
५. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, कोलाड
६. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, माणगांव
७. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, सूर्यानगर
ब) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग,रत्नागिरी
१. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, चिपळूण
२. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, दापोली
३. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, लांजा
४. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, आंबडपाल
५. उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, फोंडाघाट