दिनांक : २६/०३/२०१८.

लघु पाठबंधारे योजनांचा पाणीपातळी व पाणीसाठा अहवाल.
अधीक्षक अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ, ठाणे.

अ.क्र. योजनेचे नाव तालुका पूर्ण संचय
पातळी/सध्याची (मी.)
दिनांकाची पाणी पातळी
(मी.)
संकल्पित पाणीसाठा
(द.ल.घ.मी.)
दिनांकाचा पाणीसाठा
(द.ल.घ.मी.)
ठाणे जिल्हा
कुंदनपाडा शहापूर १०६.०० १०३.०० १५६२.०० ९८३.९४
विढे मुरबाड ११३.०० १०८.५५ १६१०.०० ४९३.८४
सोनावळे मुरबाड १०७.०० ९८.४ २०२१.३६ ६४३.५२
पालघर जिल्हा
काळशेतीपडा जव्हार १२०.०० ११६.६ २१२८.५३ १२०६.३
असनस वाडा ११७.५ ११५.७५ १६४८.९ १३३२.२९
अस्वली डहाणू ६९.०० ६९.०० २०४३.०० १४७८.००
सायदे मोखाडा ८२.००० ८५.५ २१५५.१५ १४१५.००
कारवेल पालघर ६२.०० ६८.०० ३१३५.०० १४१५.००
रायगड जिल्हा
साईसाठवण तलाव माणगाव ११६.५ ११४.०५ १०७२.०२ ६५८.००
१० तळा तळेगाव तळा १२२.०० १२०.२ २४२६.०० १९४२.४७
११ पहूर रोहा ११२.०० १११.१६ १८१८.६४ १८०५.००
१२ देवळे पोलादपूर १२६.०० निरंक १२.३३.७१ निरंक
१३ खरसई म्हसळा १२५.०० ११८०५०.०० १९७०.४२ १०७५.९
१४ नांदला महाड ११६.०० १०९.७ १६१९.५४ ६१६.६९
१५ पाषाणे कर्जत ९९.५ ९५.०० २९८७.०० १७८३.००
१६ विन्हेरे महाड १२३.५ ११९.६५ १८८०.५० १२९६.२६
रत्नागिरी जिल्हा
ल.पा.यो चिंचाळी मंडणगड ११९.०० १०९.५ १.३३१ ०.१९२
2 ल.पा.यो तुळशी मंडणगड ८३.०० ७८.८ १.९६७ ०.८११
ल.पा.यो सु.वा. दापोली ११४.०० १०९.२ २.८१६ ०.९०५
ल.पा.यो शेल्डी खेड ११०.०० १०५.९ १.८०७ ०.७९७
ल.पा.यो तिवरे चिपळूण १३९.०० १३४.९ २.४५१ १.३८४
ल.पा.यो राजेवाडी चिपळूण १५४.०० १४६.६ ३.२३७ १.४४५
ल.पा.यो मोर्डे संगमेश्वर १०८.०० १००.१५ २.०९० ०.६४७
ल.पा.यो हर्दखळे लांजा ११२.०० १०७.८५ २.०५३ १.०८४
ल.पा.यो इंदवटी लांजा १२७.०० १२६.७ २.०७३ १.९६८
१० ल.पा.यो गोपाळवाडी लांजा ७७.८५ ७४.४ ३.२८९ १.०३८
११ ल.पा.यो कुवा लांजा १२२.५ ११४.०५ १.६१७ ०.५५१
१२ ल.पा.यो कशेळी राजापूर १०५.०० ९५.८५ २.२६६ ०.७९०
१३ ल.पा.यो परुळे राजापूर १२८.०० ११९.२५ २.६०० ०.७९०
१४ ल.पा.यो जुवाठी राजापूर १२७.०० ११७.१ २.२३४ ०.५०९
१५ ल.पा.यो वाटुळ राजापूर ११९.०० ११४.८ २.९९० १.६७९
सिंधुदुर्ग जिल्हा
१६ ल.पा.यो कोकिसरे वैभववाडी ११९.०० ११२.९ १.८४५ ०.८३४
१७ ल.पा.यो नानीवडे वैभववाडी ११७.५ १०९.६ १.८२१ ०.५१२
१८ ल.पा.यो विलवडे सावंतवाडी ११०.०० १.६३० ०.५४४
१९ ल.पा.यो सावडाव कणकवली १२२.०० १११.१ २.४६० ०.५२५
२० ल.पा.यो जानवली कणकवली १११.०० १०६.३ २.५४१ ०.५६५