पाणी साठा २६.०३.२०१८ पर्यंत

दिनांक : २६/०३/२०१८. लघु पाठबंधारे योजनांचा पाणीपातळी व पाणीसाठा अहवाल. अधीक्षक अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ, ठाणे. अ.क्र. योजनेचे नाव तालुका पूर्ण संचय पातळी/सध्याची (मी.) दिनांकाची पाणी पातळी (मी.) संकल्पित पाणीसाठा…

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी आपले सरकारच्या संकेतस्थळास (https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/) भेट दयावी.

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी आपले सरकारच्या संकेतस्थळास (https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/) भेट दयावी.