दिनांक : २६/०३/२०१८.

ला.पा. योजनांचा पाणीपातळी व पाणीसाठा अहवाल.

अधीक्षक अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ, ठाणे.

 अ.क्र.  योजनेचे नाव. तालुका पूर्ण संचय पतळी/सध्याची (मी.) दिनांकाची पाणी पातळी (मी.) संकल्पित पाणीसाठा (दलघमी) दिनंकाचा पाणीसाठा (दलघमी) टक्केवारी रकाना ७ ची ६ शी टक्केवारी संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी) दिनंकाचा उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी) टक्केवारी रकाना १० ची ९ शी टक्केवारी
 १  २  ८  ९  १० ११
 ठाणे जिल्हा
 १  कुंदनपाडा  शहापूर  १०६.०० १०३.००  १५६२.००  ९८३.९४  ६२.९९  १४८५.१८
 २  विढे  मुरबाड  ११३.०० १०८.५५  १६१०.००  ४९३.८४  ३०.६७  १३४०.००
 ३  सोनावळे  मुरबाड  १०७.०० ९८.४  २०२१.३६  ६४३.५२  ३१.८३  १८०१.७८
 पालघर जिल्हा
 ४  काळसेतीपडा  जव्हार  १२०.०० ११६.६  २१२८.५३  १२०६.३  ५६.६७  १७१४.९
 ५  असनस  वाडा  ११७.५ ११५.७५  १६४८.९  १३३२.२९  ८०.७९  १३७२.१६
 ६  अस्वली  डहाणू  ६९.०० ६९.००  २०४३.००  १४७८.००  ७२.३४  १९११.००
सायदे मोखाडा ८२.००० ८५.५ २१५५.१५ १४१५.०० ६५.६५ १९०४.००
कारवेल पालघर ६२.०० ६८.०० ३१३५.०० १४१५.०० ४५.१३ २८२५.००
रायगड जिल्हा
साईसाठवण तलाव माणगाव ११६.५ ११४.०५ १०७२.०२ ६५८.०० ६१.३७ ८५६.४४
१० तळा तळेगाव तळा १२२.०० १२०.२ २४२६.०० १९४२.४७ ८०.०६ २१९७.८१
११ पहूर रोहा ११२.०० १११.१६ १८१८.६४ १८०५.०० ९९२४ १७७९.४९
१२ देवळे पोलादपूर १२६.०० निरंक १२.३३.७१ निरंक ०.०० ११०२.०७
१३ खारसई म्हसळा १२५.०० ११८०५०.०० १९७०.४२ १०७५.९ ५४.६ १८९०.०८
१४ नांदला महाड ११६.०० १०९.७ १६१९.५४ ६१६.६९ ३८.०७ १२६७.७
१५ पाषाणे कर्जत ९९.५ ९५.०० २९८७.०० १७८३.०० ५९.६९ २७५३.२९
१६ विन्हेरे महाड १२३.५ ११९.६५ १८८०.५० १२९६.२६ ६८.९३ १५९९.४९
रत्नागिरी जिल्हा
लपायो चिंचाळी मंडणगड ११९.०० १०९.५ १.३३१ ०.१९२ ०.००३००८ १.२२१ ०.११६ ०.००१४१६
2 लपायो तुळशी मंडणगड ८३.०० ७८.८ १.९६७ ०.८११ ०.०१९६५ १.५४४ ०.५७८ ०.००८९२४
लपायो सु.वा. दापोली ११४.०० १०९.२ २.८१६ ०.९०५ ०.०३२४४ १.७३२ ०.५७८ ०.००८९२४
लपायो शेल्डी खेड ११०.०० १०५.९ १.८०७ ०.७९७ ०.०१५५०४ १.७४९ ०.८ ०.०१३९९२
लपायो तिवरे चिपळूण १३९.०० १३४.९ २.४५१ १.३८४ ०.०३६७६५ २.२१ १.२५९ ०.०२७८२४
लपायो राजेवाडी चिपळूण १५४.०० १४६.६ ३.२३७ १.४४५ ०.०४८५५५ ३.०५३ १.३१६ ०.०४०१७७
लपायो मोर्डे संगमेश्वर १०८.०० १००.१५ २.०९० ०.६४७ ०.०१४५४६ २.०४५ ०.६५१ ०.०१३३१३
लपायो हर्दखळे लांजा ११२.०० १०७.८५ २.०५३ १.०८४ ०.०२२२५५ १.९८४ १.०१५ ०.०२०१३८
लपायो इंदवटी लांजा १२७.०० १२६.७ २.०७३ १.९६८ ०.०४१६६७ १.५८७ १.५२४ ०.०२४१८६
१० लपायो गोपलवाडी लांजा ७७.८५ ७४.४ ३.२८९ १.०३८ ०.०५११४४ ३.२४१ ०.९४७ ०.०३०६९२
११ लपायो कुवा लांजा १२२.५ ११४.०५ १.६१७ ०.५५१ ०.०१०५२७ ०.३६४ ०.६०९ ०.००२२१७
१२ लपायो काशेळी राजापूर १०५.०० ९५.८५ २.२६६ ०.७९० ०.०१७६२९ १.८६६ ०.७४५ ०.०१३९०२
१३ लपायो परुळे राजापूर १२८.०० ११९.२५ २.६०० ०.७९० ०.०२०५४ २.०३ ०.७६१ ०.०१५४४८
१४ लपायो जुवाठी राजापूर १२७.०० ११७.१ २.२३४ ०.५०९ ०.०१३०२४ २.२०६ ०.५५४ ०.०१२२२१
१५ लपायो वाटुळ राजापूर ११९.०० ११४.८ २.९९० १.६७९ ०.०५३६४१ १.०३२ ०.०२
सिंधुदुर्ग जिल्हा
१६ लपायो कोकिसरे वैभववाडी ११९.०० ११२.९ १.८४५ ०.८३४ ०.०१७०११ १.८१५ ०.८९३ ०.०१६२०८
१७ लपायो नानिवडे वैभववाडी ११७.५ १०९.६ १.८२१ ०.५१२ ०.०१०१९८ १.८०३ ०.५३६ ०.००९६६४
१८ लपायो विलवडे सावंतवाडी ११०.०० १.६३० ०.५४४ ०.०० १.५८४ ०.००
१९ लपायो सावडाव कणकवली १२२.०० १११.१ २.४६० ०.५२५ ०.०१३४८१ १.५८४ ०.४९८ ०.००७८८८
२० लपायो जाणवली कणकवली १११.०० १०६.३ २.५४१ ०.५६५ ०.०१५५ १.५८४ ०.५८४ ०.००८८८६