प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

अ.क्र. विभाग जिल्हा तालुका गाव धरणाचे नाव
 १ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कळवा-ठाणे ठाणे मुरबाड विढे विढे ल.पा. योजना
 २ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी रत्नागिरी मंडणगड  तुळशी तुळशी ल.पा. योजना
 ३ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी  रत्नागिरी मंडणगड  चिंचोळी चिंचोळी ल.पा. योजना
 ४ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी  रत्नागिरी  चिपळूण  राजेवाडी राजेवाडी ल.पा. योजना
 ५ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी  रत्नागिरी  लांजा  गोपाळवाडी गोपाळवाडी ल.पा. योजना
 ६ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कणकवली जानवली जानवली ल.पा. योजना
 ७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सावंतवाडी विलवडे विलवडे ल.पा. योजना
 ८ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वैभववाडी कोकिसरे कोकिसरे ल.पा. योजना
 ९ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वैभववाडी नानिवडे (महाजनवाडी) नानिवडे (महाजनवाडी) ल.पा. योजना