मंडळ कार्यालयांतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी प्रपत्र

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक ईमेल आयडी
अ) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे ०२२/२५३२९८९५
०२२/२५३२००४७
sessiwcthn@gmail.com
ब) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कळवा-ठाणे ०२२/२५४२८१२७ eeemilsdnt@gmail.com
 १ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, शहापूर  – sdessishahapur@gmail.com
 २ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, बदलापूर  – ssibadlapur@gmail.com
 ३ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, कर्जत  – sdnkarjat@gmail.com
 ४ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, कोलाड  – sdessikolad@gmail.com
 ५ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, माणगांव  –
 ६ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, सूर्यानगर  – ssisurynagar17@gmail.com
 ७ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, पालघर  –  sdessipalghar@gmail.com
 क) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग,रत्नागिरी  ०२३५२/२२९१३४ eemilsrtn@gmail.com
 १ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, चिपळूण  ०२३५५/२५२८९३ milschiplun@gmail.com
 २ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, दापोली  ०२३५८/२८०४३२ mils_dapoli@rediffmail.com
 ३ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, लांजा  ०२३५१/२३०३७४ milslanja@gmail.com
 ४ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, आंबडपाल  ०२३६२/२४४२४७ sdemilsamb@rediffmal.com
 ५ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, फोंडाघाट  ०२३६७/२४५३९६ milsphondaghat@gmail.com
जिल्हा परिषद
 अ)  जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   (ल. पा. ) ठाणे ०२२-२५३४२८८५ mizpthane@gmail.com
 १ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), मुरबाड  –  –
 २ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), भिवंडी  –  –
 ब)  जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   (ल. पा. ) पालघर  ०२५२५-२५१२५१ mizppalghar@gmail.com
 १ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), पालघर  –  –
 २ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), वसई  –  –
 ३ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), वाडा  –  –
 क)  जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   (ल. पा. ) सिंधुदुर्ग  ०२३६२-२२८७९३ eemizpsindhudurg@gmail.com
 १ उपविभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), मालवण  –  –
 २ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), कुडाळ  –  –
 ३ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), वेंगुर्ला  –  –
 ४ उप विभागीय  जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद   उपविभाग (ल. पा. ), वैभववाडी  –  –
 ड)  कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प. रायगड  ०२१४१-२२२२११ eebnraigad1@gmail.com
 १
उप विभागीय  अधिकारी,  ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग ( जि. प.), कर्जत
 –  –
 ई) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प.रत्नागिरी  ०२३५२-२२२२२६ eebnratnagiri@gmail.com
 १ उप विभागीय  अधिकारी,  ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग ( जि. प.),मंडणगड  –  –