शासनांतर्गत प्रगतीपथावरील योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे

अ.क्र. योजनेचे नाव व प्रकार तालुका जिल्हा प्रशासकीय
मान्यता किंमत
(रुपये लक्ष)
सिंचन क्षमता
(हेक्टर)
पाणीसाठा
(स.घ.मी.)
उपविभाग
विढे मुरबाड ठाणे ४०४.४८ १०७ १६१२ शहापूर
अल्याणी मुरबाड ठाणे ७३१.२४ २०० ३६३३ शहापूर
सागांव पालघर पालघर ३२३.०० ११५ १५१५ पालघर
कंधारवाडी पालघर पालघर ३००.१३ ११५ १५८५ पालघर
कमारे पालघर पालघर २७४७.७१ २४९ ३५१५ पालघर
घाटेघर वसई पालघर ७१२.०० १३१ ३३३५ सूर्यानगर
असनस वाडा पालघर ११३८.४८ १२४ १६४२ सूर्यानगर
दाहे वाडा पालघर ४२४.०० १२४ १९८६ सूर्यानगर
उपराळे वाडा पालघर ३५६.०० १०२ १६६९ सूर्यानगर
१० कापरीचापाडा जव्हार पालघर १०२५.८१ १२६ १६४५ सूर्यानगर
११ काळशेतीपाडा जव्हार पालघर ५९४.६८ १७७ २४७७ सूर्यानगर
१२ पाषाणे कर्जत रायगड ८३४.९५ २३८ २९७३ कर्जत
१३ जांभरुंग लघु पाटबंधारे योजना खालापूर रायगड १८३३.५५ १९२ २५६४ कर्जत
१४ वेळास श्रीवर्धन रायगड ४८७.०० १७५ २२८० माणगाव
१५ नांदला मुरुड रायगड ४१९.९७ ११७ १६१९ माणगाव
१६ खरसई म्हसळा रायगड ९१८.४६ १५६ १९५४ माणगाव
१७ घोणसे लघु पाझर तलाव म्हसळा रायगड २११९.६७ १८३ ३१११ माणगाव
१८ घोटवळ माणगाव रायगड ९२९.०८ १६४ २१४६ कोलाड
१९ लिपाणीवावे म्हसळा रायगड ७१९.४६ १६९ २५२१ कोलाड
२० पहर रोहा रायगड १८७३.७७ ११६ १८१८ कोलाड
२१ जुवाटी राजापूर रत्नागिरी ४१५.२८ १६० २२३४ लांजा
२२ वाळवट (मूर) राजापूर रत्नागिरी १०७३. ९७ १२४ १९४५ लांजा
 २३ राजेवाडी चिपळूण रत्नागिरी १०५५. ६२ १८३ ३२३७ चिपळूण
२४ आंबव संगमेश्वर  रत्नागिरी २४०.६७ ११५ १७९९  चिपळूण
२५ सुकोंडी वाघिवणे दापोली रत्नागिरी १५१५.६५ २१४ ४३१९ दापोली
२६ ताडील दापोली रत्नागिरी १८६९. ५८ १९५ ३३५६ दापोली
२७ शिवतर खेड रत्नागिरी ४६८. ०३ १०४ ३७६८ दापोली
२८ कुडुक खुर्द मंडणगड रत्नागिरी १८३१. ९६ १२० २४७३ दापोली
२९ वागदे कणकवली सिंधुदुर्ग ४४७. ३६ १३० २१९१ फोंडाघाट
३० खंबाळे वैभववाडी सिंधुदुर्ग २१४१. ६७ २१२ ३६९६ फोंडाघाट
३१ कुरंगवणे कणकवली सिंधुदुर्ग ११०४. ०५ १४३ १९५० फोंडाघाट
३२ शिरवळ कणकवली सिंधुदुर्ग १५२८.३८ १४५ २०६० आंबडपाल
३३ आंब्रड कुडाळ सिंधुदुर्ग १५७६. ९१ १६८ २१६० आंबडपाल
३४ पडवे साठवण तलाव कुडाळ सिंधुदुर्ग ५०७८. ६४ ३४ ५३४ आंबडपाल